32123 Hạt Nhỏ chặn đầu Trục Technic – 50 cái

15,000